Κλέων Ι. | 17 Μαΐου 2011

Ολα τα μέτρα της κυβέρνησης για το κέντρο της Αθήνας

Στη δημοσιότητα έδωσε η κυβέρνηση το σύνολο των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της κατάστασης που επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας.
Τα μέτρα συζητήθηκαν κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου και προβλέπουν, μεταξύ άλλων, πρωτοβουλίες από τα υπουργεία Εσωτερικών, Υγείας, Παιδείας, Προστασίας του Πολίτη, Περιβάλλοντος και Υποδομών.

Εξασφάλιση συνθηκών ασφαλούς διαβίωσης
 
•  Καθηµερινές  πεζές  περιπολίες  οµάδων 3  Αστυνοµικών –  Ειδικών  Φρουρών,
στις  οποίες  συµµετέχουν  αστυνοµικοί  σκύλοι  περιπολίας,  ανάλογα µε  τη
διαθεσιµότητα.
•  Καθηµερινές  εποχούµενες  περιπολίες  σε  τρεις  βάρδιες,  οχηµάτων  και
προσωπικού,  ζευγών  οµάδων  ∆ίκυκλης  Αστυνόµευσης «∆ΙΑΣ»  και  οµάδων
«Ζ».  
•  Τουλάχιστον µία φορά την εβδοµάδα µεγάλη επιχείρηση γενικών αστυνοµικών
ελέγχων.
•  ∆ιάθεση από τη ∆/νση Αλλοδαπών Αττικής, R/T οχηµάτων και προσωπικού για
κίνηση εποχούµενων περιπολιών, σε τρεις βάρδιες.
•  ∆ιάθεση σε κεντρικά σηµεία  της Αθήνας ∆ιµοιριών Μέτρων Τάξης (∆Ι.ΜΕ.Τ.)
σε  δύο  βάρδιες (πρωί-απόγευµα)  για  εκτέλεση  πεζών  περιπολιών-ενέργεια
ελέγχων – προσαγωγών κ.λπ.
•  ∆ιάθεση Οµάδων Πρόληψης & Καταστολής Εγκλήµατος (Ο.Π.Κ.Ε.).
•  ∆ιάθεση οµάδων των 3-4 αστυνοµικών σε δύο βάρδιες, για την αντιµετώπιση
των κλοπών – ληστειών.
•  Μία φορά την εβδοµάδα ειδική επιχείρηση για εφαρµογή της νοµοθεσίας περί
ναρκωτικών,  κυρίως  σε  περιοχές  όπου  παρατηρείται µεγάλη  παρουσία
µικροδιακινητών – χρηστών.
•  Καθηµερινή διάθεση σε συγκεκριµένες περιοχές οµάδων των 3-4 αστυνοµικών
σε τρεις βάρδιες για την εφαρµογή της νοµοθεσίας περί ναρκωτικών.
•  Μία φορά την εβδοµάδα επιχείρηση για τα εκδιδόµενα πρόσωπα.
•  Καθηµερινή  διάθεση  κατά  περιοχές  οµάδων  των (3-4)  αστυνοµικών  για  την
εφαρµογή της νοµοθεσίας περί ηθών, λαθρεµπορίας, πνευµατικής ιδιοκτησίας.
•  Συγκρότηση  οµάδας  Αστυνοµικών (1  βαθµοφόρος  και 4  Αστυφύλακες –
Ειδικοί Φρουροί)  για  τη  διενέργεια  ελέγχων  σε  πάσης φύσεως  καταστήµατα
και προσαγωγών ατόµων.
•  Συγκρότηση µικτών  κλιµακίων  ελέγχων  από  την  Ελληνική Αστυνοµία  και  τη
∆ηµοτική Αστυνοµία, σε τρεις βάρδιες.
•  Συγκρότηση  συνεργείων,  τουλάχιστον 2  φορές  την  εβδοµάδα,  στα  οποία
συµµετέχουν  Αστυνοµικοί,  υπάλληλοι  του  Σ.∆.Ο.Ε.,  της  Νοµαρχίας,  της
∆ηµοτικής  Αστυνοµίας  του  ∆ήµου  Αθηναίων  καθώς  επίσης  και  Εισαγγελικός
Λειτουργός  για  το  εντοπισµό  αποθηκών-πηγών  τροφοδοσίας  προϊόντων
παραεµπορίου. 
   
Ελεγχος της υπερσυγκέντρωσης παράνοµα διαµενόντων
αλλοδαπών.
 
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
 
•  Περιπολίες  της  ∆/νσης  Αλλοδαπών  και  Άµεσης  ∆ράσης  καθηµερινά  για
ενέργεια  ελέγχων-προσαγωγών  αλλοδαπών  προς  καταγραφή,
εξακρίβωση/ταυτοποίηση. Ήδη σήµερα ελέγχονται και οδηγούνται στη ∆/νση
Αλλοδαπών Αττικής 200 άτοµα ηµερησίως.  
•  Συνεχείς  στοχευµένες  δράσεις  για  συλλήψεις  ηµεδαπών  και  αλλοδαπών
κυκλωµάτων που εκµεταλλεύονται ενήλικους ή ανήλικους µετανάστες.
•  Συγκρότηση  συνεργείων, 2  φορές  την  εβδοµάδα,  στα  οποία  συµµετέχουν
Αστυνοµικοί,  υπάλληλοι  της  Νοµαρχίας,  του  ∆ήµου  Αθηναίων  και
Εισαγγελικού  Λειτουργού  για  την  πραγµατοποίηση  αυτοψιών-ελέγχων  και
απολυµάνσεων  σε  εγκαταλειµµένα-παλαιά  κτίρια  όπου  διαµένουν  κυρίως
αλλοδαποί.
•  Ολοκλήρωση  της  χωροθέτησης  κέντρων  πρώτης  υποδοχής  νεοεισερχοµένων
µεταναστών  και  κέντρων  κράτησης  υπό  απέλαση µεταναστών  σε  χώρους
πρώην στρατοπέδων (σε συνεργασία µε Υπουργείο Εθνικής Άµυνας).  
•  Συγκρότητηση  Υπηρεσίας  Πρώτης  Υποδοχής  και  αυτοτελούς  Υπηρεσίας
Ασύλου,  κατ’  εφαρµογή  του Νόµου 3907/2011 µε  τίτλο «Ίδρυση  Υπηρεσίας
Ασύλου  και,  προσαρµογή  της  ελληνικής  νοµοθεσίας  προς  τις  διατάξεις  της
Οδηγίας 2008/115/ΕΚ  σχετικά µε  τους  κοινούς  κανόνες  και  διαδικασίες  στα
κράτη-µέλη για την επιστροφή των παρανόµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων
χωρών και λοιπές διατάξεις». Οι επικεφαλής και των 2 υπηρεσιών έχουν ήδη
οριστεί.
•  Επιτάχυνση  και  βελτίωση  της  αποτελεσµατικότητας  της  διαδικασίας  ασύλου.
Το  χρονικό  διάστηµα  εξέτασης  των  αιτήσεων  ασύλου  είναι  έως  και  έξι (6)
µήνες, όταν εφαρµόζεται η κανονική διαδικασία και έως τρεις (3) µήνες, όταν
εφαρµόζεται η ταχύρρυθµη διαδικασία.
•  Ταχύτερη  διαχείριση  των  εκκρεµών  υποθέσεων  ασύλου,  που  φτάνουν  τις
47.000.  Λειτουργία 5  δευτεροβάθµιων  επιτροπών µε  εξειδικευµένο
προσωπικό.  Ανάλογα µε  τις  ανάγκες  αναµένεται  να  αυξηθεί  ο  αριθµός  των
επιτροπών.  Προτεραιοποίηση  των  εκκρεµών  υποθέσεων µέσω  του
διαχωρισµού  τους σε  ενεργές (κάτοχοι «ροζ κάρτας» που  έχει ανανεωθεί  τα
τελευταία δύο χρόνια) και µη ενεργές.  
•  Συνέχεια  και  ενίσχυση  του  προγράµµατος  των  εθελούσιων  επιστροφών  που
πραγµατοποιείται από  την Ελληνική Αστυνοµία σε συνεργασία µε  τον ∆ιεθνή
Οργανισµό Μετανάστευσης.  Το  πρόγραµµα  περιλαµβάνει  την  καταγραφή  και
ταυτοποίηση  όσων  επιθυµούν  να  επιστρέψουν  στις  χώρες  καταγωγής  τους,
την  έκδοση  ταξιδιωτικών  εγγράφων,  την  έκδοση  εισιτηρίων,  την  παροχή
οικονοµικού βοηθήµατος,  τη συνοδεία στο αεροδρόµιο  κατά  την αναχώρηση
από την Ελλάδα και υποδοχή στη χώρα διέλευσης και στον τελικό προορισµό.
Το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται κατά 75% από Ευρωπαϊκούς πόρους.
•  Πραγµατοποίηση  καµπάνιας µε  σκοπό  την  καταγραφή  αλλοδαπών  και  την
εθελούσια επιστροφή µε κάλυψη των εξόδων τους από το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Επιστροφών  ως  υποβοηθούµενες  ή  αναγκαστικές  επιστροφές.  Επιπλέον
κίνητρα:   δυνατότητα  η  αστυνοµία  να µην  επιβάλλει  το  διοικητικό  πρόστιµο
κατά  την  αναχώρηση  και  να µην  καταγράφονται  οι   αλλοδαποί  στη  λίστα
ανεπιθύµητων.  
 
Υπουργείο Εξωτερικών
 
•  Ενίσχυση  των  επαφών µε  διπλωµατικές  αρχές  στην  Αθήνα  των  χωρών
προέλευσης  παράνοµων µεταναστών  και  διερεύνηση  της  δυνατότητας
επιτάχυνσης  της αναγνώρισης  των υπηκόων  τους που συλλαµβάνονται προς
απέλαση, καθώς και έκδοση του σχετικού τίτλου.  
•  Αξιοποίηση  των  διαθέσιµων  διπλωµατικών  πληροφοριών  για  χώρες
προέλευσης  παράνοµα  εισερχοµένων  αλλοδαπών, µε  σκοπό  να  διαπιστωθεί
εάν  η  πολιτική  κατάσταση  των  χωρών  αυτών  ενδεχοµένως  να  δικαιολογεί
δικαίωµα  διεθνούς  προστασίας  ή  ότι  η  επιστροφή  των  αλλοδαπών  σε  αυτές
δεν είναι άµεσα εφικτή.  
 
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
 
•  Ενσωµάτωση  της  κοινοτικής  οδηγίας 2009/52  για  κυρώσεις  σε  βάρος
εργοδοτών  που  απασχολούν  παράνοµα  διαµένοντες  αλλοδαπούς, µέχρι  τον
Ιούνιο.  ∆ιαµόρφωση  νέου  νοµοθετικού  πλαισίου  για  την  αντιµετώπιση  της
µαύρης  εργασίας  των  παράνοµα  ευρισκοµένων  στη  χώρα  αλλοδαπών µε
αυστηρές  κυρώσεις  στους  εργοδότες  παράνοµα  διαµενόντων  αλλοδαπών.
Παράλληλα αναµόρφωση του βασικού ελεγκτικού βραχίονα του Υπ. Εργασίας,
του ΣΕΠΕ, για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητάς του.
•  Μείωση  απαιτουµένων  ενσήµων  για  την  ανανέωση  αδειών  παραµονής.
Αντιµετώπιση  του  προβλήµατος  που  αντιµετωπίζουν  νόµιµοι  και  ενταγµένοι
µετανάστες.  Αποτροπή  από  την  περιθωριοποίηση  σηµαντικού  αριθµού
µεταναστών, που η συγκυρία τους οδηγεί στην παρανοµία καθώς η βούληση
της  πολιτείας  είναι  να  σταθεί  άµεσα  δίπλα  σε  όσους  αποδεδειγµένα  είναι
ενταγµένοι  στην  ελληνική  κοινωνία  εισφέροντας  στην  ανάπτυξη  και
αποδέχονται  τη  χώρα  ως  δεύτερη  πατρίδα  ακολουθώντας  την  ελληνική
έννοµη  τάξη.  Επιπλέον,  εφαρµογή  του  νέου  τρόπου  ασφάλισης µε  το
εργόσηµο.  
•  Έχει ήδη προκηρυχθεί µελέτη, ποσοτική  και ποιοτική  για  τον πληθυσµό  των
µεταναστών  στην  Αθήνα.  Έτσι  παράλληλα µε  τα  στοιχεία  από  την  Εθνική
Απογραφή θα διαµορφωθεί ένας «Χάρτης Μεταναστών» µε καταγραφή (έστω
κατά προσέγγιση) της διασποράς των µεταναστών ανά περιοχή της Αθήνας. Ο
χάρτης αυτός θα έχει στοιχεία για την εθνοτική προέλευση, τις επαγγελµατικές
ενασχολήσεις,  αλλά  και  ενδεχόµενες  παραβατικές  συµπεριφορές.  Θα
χρησιµοποιηθεί  για  την  κωδικοποίηση  στόχων  ενταγµένων  στην  πολιτική
ένταξης  των µεταναστών,  αλλά  και  συνολικής  διαχείρισης  των  επιµέρους
βεβαρηµένων περιοχών
 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
 
•  ∆ηµιουργία και λειτουργία ξενώνων υποδοχής και φιλοξενίας προσφύγων, µε
προτεραιότητα στους ασυνόδευτους ανήλικους, σε κτίρια της «Αποστολής» και
της  Εκκλησίας.  Παράλληλα µε  την  υποδοχή  και  τη  φιλοξενία,  το  σχέδιο
αποσκοπεί  στην  παροχή  ψυχολογικής  υποστήριξης  και  συµβουλευτικής  ως
προς  την  κοινωνική  ένταξη  τους,  πρωτοβάθµια  ιατρική  φροντίδα,  και
εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας.
 
 
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
 
•  Για  να  ενισχύσει  τη  δηµιουργία  δοµών φιλοξενίας  αιτούντων  άσυλο  που  θα
αποσυµφορήσουν τη συγκέντρωση των µεταναστών στο κέντρο της πόλης, το
ΥΠΕΚΑ  προτίθεται  να  υποστηρίξει  τους ∆ήµους  που  θα  υποδεχτούν  αυτά  τα
κέντρα µε  την  κατά  προτεραιότητα  υλοποίηση  αντισταθµιστικών  έργων  σε
αυτούς.  
 
Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
 
•  ∆ράσεις υποστήριξης  της  λειτουργίας  των Συµβουλίων Ένταξης Μεταναστών
(ΣΕΜ) µε τη συγχρηµατοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταµείου Ένταξης.  
•  Ενηµερωτική  εκστρατεία µε  στόχο  την  ευαισθητοποίηση  της  κοινής  γνώµης
καθώς  και  την  πληροφόρηση  των  παιδιών  υπηκόων  τρίτων  χωρών  και  των
γονέων  τους,  αναφορικά µε  την  αντιµετώπιση  περιπτώσεων trafficking
παιδιών. 
 
 
Βελτίωση παροχής υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και
υγείας  
 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
 
•  Λειτουργία 5 κινητών υγειονοµικών µονάδων: «Υγειονοµικές Νησίδες» από το
Κέντρο  Ελέγχου  και  Πρόληψης  Νοσηµάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ).  Έργο  των  κινητών
µονάδων  θα  είναι  η  καταγραφή  και  αντιµετώπιση  των  προβληµάτων  υγείας
του πληθυσµού που διαµένει στο δρόµο. Στόχος είναι η βελτιωµένη πρόσβαση
σε  υπηρεσίες  υγείας  και  η  πρόληψη,  έγκαιρος  εντοπισµός  και  αντιµετώπιση
λοιµωδών νοσηµάτων προκειµένου για την προστασία της δηµόσιας υγείας.
•  Ενίσχυση  προγραµµάτων  πρόληψης  και  θεραπείας  για  χρήστες  ουσιών.
Προβλέπεται η άµεση λειτουργία 3 νέων µονάδων υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ
στους  προαύλιους  χώρους  των  Νοσοκοµείων  Αττικό,  Ελπίς  και  ΚΑΤ, 800
θέσεων συνολικά. Στόχος η βελτίωση υπηρεσιών προς εξαρτηµένους χρήστες,
η  αποκέντρωση/ «απογκετοποίηση» µονάδων  ΟΚΑΝΑ  από  το  κέντρο  της
πόλης, και η µείωση της λίστας αναµονής του ΟΚΑΝΑ.  
•  Στο «κοµµάτι»  της  πρόληψης  το  ΚΕΘΕΑ  λειτουργεί  ήδη  δύο  νέα  κέντρα  σε
υποβαθµισµένες  περιοχές:  το  Κέντρο  για  Κοινοτική  Πρόληψη  και  Έγκαιρη
Παρέµβαση στην περιοχή των Εξαρχείων (µε έµφαση στους εφήβους) και το
Κέντρο  για  Άµεση  Πρόσβαση  και  Ψυχοκοινωνική  Υποστήριξη  Μεταναστών
στον  Άγιο  Παντελεήµονα.  Επίσης,  εγκαθιστά µε  κύρια  χρηµατοδότηση  από
χορηγό,  στην  οδό  Κουµουνδούρου,  πρότυπο  κέντρο  άµεσης  πρόσβασης
κοινωνικής φροντίδας για εξαρτηµένα άτοµα, µε στόχο την προσέλκυσή τους
για ένταξη σε θεραπευτικές κοινότητες σε όλη την Ελλάδα. 
 
   
Ενδυνάµωση του κοινωνικού ιστού – Πρόληψη βίας –
Ενθάρρυνση της κοινωνικής συµµετοχής στις γειτονιές
 
Υπουργείο Παιδείας, ∆ια βίου µάθησης και Θρησκευµάτων
 
•  ∆ηµιουργία  κατάλληλων  υποδοµών  για  την  κάλυψη  κοινωνικού  εξοπλισµού
και εκπαίδευσης
•  Χωροθετούνται 8 νέα σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
στις  περιοχές  Ψυρρή,  Ακαδηµία  Πλάτωνος  και  Σεπόλια, µέσω  Σύµπραξης
Ιδιωτικού και ∆ηµόσιου Τοµέα (Σ∆ΙΤ).  
•  Έχει προγραµµατιστεί η συµµετοχή 18 σχολικών  κτιρίων  για  την  ενεργειακή
τους αναβάθµιση µέσω του προγράµµατος του ΥΠΕΚΑ για το «Περιβάλλον και
την Αειφόρο Ανάπττυξη». Στα σχολεία που θα υλοποιηθεί αυτό το πρόγραµµα
θα  υπάρξει  ενεργειακή  αναβάθµιση  του  κτιριακού  κελύφους  τους  και
βελτιστοποίηση της ενεργειακής συµπεριφοράς τους. Μέσω των παρεµβάσεων
ενεργειακής  αναβάθµισης  θα  πετύχουµε  την  λειτουργική  και  αισθητική  των
υφιστάµενων  κτιρίων  και  θα  απαλείψουµε µεγάλο µέρος  της  κτιριακής  τους
δυσλειτουργίας.
•  Προκηρύσσεται  επίσης  διεθνής  διαγωνισµός  για  πρότυπο  βιοκλιµατικό
νηπιαγωγείο στην Ακαδηµία Πλάτωνος.  
•  Επέκταση  της  ευρυζωνικότητας  σε  όλα  τα  σχολεία  του  κέντρου  της  Αθήνας
µέχρι το τέλος του χρόνου.
•  Πιλοτική  εφαρµογή  του «ανοιχτού»  σχολείου  στην  πόλη µέσα  από  το
επανανασχεδιασµό  των  σχολικών µονάδων  του  συγκροτήµατος  της
«Γκράβας».
•  ∆ηµιουργία Εκπαιδευτικού Κέντρου Τεχνολογίας και Επιστηµών στη ∆ιπλάρειο
Σχολή, στην πλατεία Θεάτρου, για χρήση από όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης.  
•  Ορισµός  νέων  Ζωνών  Εκπαιδευτικής  Προτεραιότητας  στην  περιοχή  της
Αθήνας  
•  Οι  δράσεις  παρέµβασης  εντός  ΖΕΠ  περιλαµβάνουν:  διαφοροποιηµένο
αναλυτικό  πρόγραµµα  προσαρµοσµένο  στις  ανάγκες  των  κατοίκων  της
περιοχής  για  την  καταπολέµηση  της  σχολικής  διαρροής,  ψυχοκοινωνική
υποστήριξη µαθητών-  γονέων –  εκπαιδευτικών,  παρουσία  διαπολιτισµικών –
σχολικοί µεσολαβητές, προγράµµατα πρόληψης ενδοσχολικής βίας, δικτύωση
µε άλλους φορείς που δρουν σε τοπικό επίπεδο.
 
Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
 
•  Η εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου του «Καλλικράτη», µε την υποστήριξη του
Υπουργείου,  δίνει  τη  δυνατότητα  για  την  αξιοποίηση  νέων  θεσµών
συµµετοχής, ένταξης και διαβούλευσης. Αξίζει να σηµειωθεί η λειτουργία του
Συµπαραστάτη του ∆ηµότη και της Επιχείρησης και του Συµβουλίου Ένταξης
Μεταναστών. Ταυτόχρονα η έναρξη λειτουργίας της Επιτροπής ∆ιαβούλευσης
αναµένεται  να  διευκολύνει  την  ουσιαστική  συµµετοχή  των  πολιτών  και  των
φορέων  της  πόλης  στον  σχεδιασµό  πολιτικών  του  ∆ήµου.  Επιπλέον  θα
ενεργοποιηθούν τα τοπικά συµβούλια για την πρόληψη της εγκληµατικότητας.
•  ∆ηµιουργία και λειτουργία Πολυκέντρου Γυναικών από  τη Γενική Γραµµατεία
Ισότητας  για  γυναίκες  θύµατα  βίας  και  διακρίσεων  στο  κέντρο  της  Αθήνας.
Στο  Πολυκέντρο  θα  παρέχεται:  ψυχοκοινωνική  στήριξη  σε  θύµατα  βίας,
πληροφόρηση και συµβουλευτική σε θέµατα απασχόλησης και υγείας, νοµική  
συµβουλευτική και δωρεάν νοµική βοήθεια σε συνεργασία µε τον ∆ικηγορικό
Σύλλογο Αθηνών.
 
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
 
•  ∆ηµιουργία “Κέντρου  ΣΑΣ” (Στήριξη  Αστικής  Συµµετοχής):  Ένα  αυτοτελές
κτήριο  στο  Γεράνι  διατίθεται  στο  ΥΠΕΚΑ  για  να  αποτελέσει  το  κέντρο
αναφοράς  της  περιοχής  των  παρεµβάσεων.  Το  κτίριο (πρώην  ΟΚΑΝΑ)
βρίσκεται στην οδό Σωκράτους 48 και η νέα χρήση του θα σηµατοδοτήσει τη
σύνθετη και συντονισµένη προσπάθεια που απαιτείται για την αναστροφή της
κρίσης.  Το  κτίριο  θα  χρησιµοποιηθεί  ως  Κέντρο  ΣΑΣ (Στήριξη  Αστικής
Συµµετοχής) µε  στόχο  να  ενισχύσει  την  έµπρακτη  και  αποτελεσµατική
εµπλοκή  ατόµων,  συλλόγων,  οργανώσεων  και φορέων  για  την  ανάταξη  της
περιοχής. Στο κτίριο του Γερανίου το Κέντρο ΣΑΣ µπορούν να φιλοξενηθούν:
γραφείο  ενηµέρωσης  πολιτών  και  ενδιαφερόµενων  για  τις  χρήσεις  και  τα
προσφερόµενα  κίνητρα  εγκατάστασης  στην  περιοχή,  χώρος  φιλοξενίας
δραστηριοτήτων οργανωµένων πολιτών και εθελοντών, το “Γραφείο Ιστορικού
Κέντρου του ΥΠΕΚΑ”. 
   
Αναβάθµιση του κέντρου της πόλης. Βελτίωση της ποιότητας
του αστικού περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής.
 
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
 
•  Αντιµετώπιση της ραγδαίας υποβάθµισης τµηµάτων του κέντρου  
•  Ενεργοποίηση  υφιστάµενων  και  θεσµοθέτηση  νέων  εργαλείων  συνολικής
ανασυγκρότησης περιοχών µε απόσυρση κτιρίων ή και συνόλων µέσα από τη
διαµόρφωση  Ειδικών  Ολοκληρωµένων  Προγραµµάτων,  που  θα  που  θα
περιλαµβάνουν  τα  αναγκαία µέτρα,  δράσεις,  παρεµβάσεις,  κατευθύνσεις  και
διαδικασίες  πολεοδοµικού,  κοινωνικού,  οικονοµικού,  οικιστικού  και  ειδικού
αρχιτεκτονικού  χαρακτήρα  και  θα  αποσκοπούν  στη  βελτίωση  της  ποιότητας
της ζωής και του περιβάλλοντος.  
•  Μελέτη – Έρευνα της υφιστάµενης κατάστασης στην περιοχή Γεράνι γύρω από
την  Οµόνοια.  Εχει  ήδη  γίνει  λεπτοµερής µελέτης  χαρτογράφησης 22
οικοδοµικών τετραγώνων. Περιλαµβάνει ψηφιοποιηµένους χάρτες µε ποιοτικά
στοιχεία (εθνότητες,  προβλήµατα  κλπ.)  και  την  προοπτική  να  ενηµερώνεται
διαρκώς ψηφιακά.  
•  Ανάπλαση µε  διεύρυνση  των Πλατειών  Αγίου Παντελεήµονα  και  Αττικής  και
τµηµάτων  της  ευρύτερης  περιοχής. ∆ηµιουργία  ασφαλούς  άνετης  διαδροµής
πεζών  κατά µήκος  της  οδού  Αγορακρίτου  που  συνδέει  τις 2  πλατείες,  στο
πλαίσιο  του  προγράµµατος «Αττική –  Αθήνα 2014».  Στόχος  είναι  η
αντιµετώπιση  ζητηµάτων  λειτουργικότητας,  ασφάλειας  και  αισθητικής  του
δηµόσιου χώρου και συγχρόνως η άµβλυνση των προβληµάτων.
•  Πλατεία Θεάτρου. Μετά την ολοκλήρωση αρχιτεκτονικού διαγωνισµού η ΕΑΧΑ
ΑΕ είναι έτοιµη για την ανάθεση της µελέτης στο Α΄ βραβείο και αµέσως µετά
ακολουθεί η υλοποίηση του έργου.  
 
Επιστροφή των κατοίκων
 
•  Νοµοθετική  Ρύθµιση  για  κήρυξη  περιοχών  ως “Ζωνών  Ειδικής  Ανάπλασης”.
Πρόκειται για νέα θεσµοθέτηση σύµφωνα µε την οποία σε ακραίες περιοχές µε
έντονη  κοινωνική,  οικονοµική  και  περιβαλλοντική  υποβάθµιση  θα µπορεί  να
εγκρίνονται για ορισµένο χρόνο ειδικές οικονοµικές ρυθµίσεις µε φορολογικά
και άλλα κίνητρα. Υποψήφιες περιοχές θα είναι αυτές που δεν θα µπορούν να
ανακάµψουν  χωρίς  κρατική  βοήθεια, µε µεγάλες  ανάγκες  και  σύνθετα
προβλήµατα,  όπου  ο  ιδιωτικός  τοµέας  δεν  εκδηλώνει  ενδιαφέρον  και  γενικά
αδυνατεί  να  δώσει  λύσεις.  Στις  περιοχές  αυτές  πρέπει  να  στηριχθεί  και  να
συγκρατηθεί ο υγιής πληθυσµός που έχει αποµείνει και να προσελκυστεί νέος,
ενώ πρέπει παράλληλα  να  ενεργοποιηθούν  οι µηχανισµοί  της  αγοράς  και  να
διασφαλιστεί  ένα  λειτουργικό  σύστηµα.  Πρόκειται  για  ένα  πλαίσιο  που
επιτρέπει  τη  συγκρότηση  οικονοµικής  πολιτικής  για  την  υποστήριξη  της
κοινωνικής, οικονοµικής και περιβαλλοντικής αναζωογόνησης.  
•  Οικονοµικά  κίνητρα  για  το  Γεράνι  και  για  τον  Κεραµεικό-Μεταξουργείο
(συνεργασία  ΥΠΕΚΑ µε  ΥΠΟΙΚ).  Τα  Υπουργεία  ΠΕΚΑ  και  Οικονοµικών
θεσµοθετούν φορολογικά και οικονοµικά κίνητρα για συγκεκριµένες περιοχές.
Τα  κίνητρα  αφορούν  στην  αποκατάσταση  κτηρίων  και  στην  υποστήριξη  των
ιδιοκτησιών  όσων  επιθυµούν  να  παραµείνουν  ή  να  εγκατασταθούν  στις
περιοχές  αυτές.  Συγκεκριµένα  προβλέπονται  απαλλαγές  από  το  φόρο
εισοδήµατος  φυσικών  ή  νοµικών  προσώπων  που  είναι  είτε  ιδιοκτήτες  
ακινήτων,  είτε  χρήστες  αυτών  εντός  της  Ζώνης  του  Ειδικού  Προγράµµατος
Ανάπλασης στην περιοχή «Γεράνι» και αφορούν:
•  Σηµαντικό  ποσοστό  της  συνολικής  δαπάνης  αποκατάστασης  και
εκσυγχρονισµού  ακινήτου µε  χρήση  κατοικίας,  γραφείων,  επαγγελµατικών
χώρων παντός τύπου και ισογείων καταστηµάτων.  
•  Επίσης  της  συνολικής  δαπάνης  αποκατάστασης  των  όψεων  και  των
κοινοχρήστων χώρων κτιρίων.
•  Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρµογή των πιο πάνω µειώσεων είναι:  
•  Η  αποκατάσταση  και  ο  εκσυγχρονισµός  του  ακινήτου  να  υλοποιηθεί  εντός
ορισµένου  χρονικού  διαστήµατος,  η  κατοίκησή  του  σύµφωνα µε
συγκεκριµένες  προϋποθέσεις  προκειµένου  να  υποστηριχθούν  κατά
προτεραιότητα όσοι επιθυµούν να παραµείνουν στην περιοχή.
•  Για  όσους  κάνουν  χρήση  των  ευεργετικών  αυτών  ρυθµίσεων,  το  ύψος  του
ετήσιου µισθώµατος  του  ακινήτου  τους  δεν  θα µπορεί  να  υπερβαίνει  το 5%
της αντικειµενικής αξίας του ακινήτου.
•  Τέλος  η µεταβίβαση  ακινήτων  θα  φορολογείται µε µικρό  ποσοστό  επί  της
αντικειµενικής  τους  αξίας  για  ορισµένο  χρονικό  διάστηµα.  Με  ΚΥΑ  θα
καθορίζονται  οι  λεπτοµέρειες,  διαδικασίες,  δικαιολογητικά,  ο  χρόνος
υλοποίησης και κάθε θέµα σχετικό µε την εφαρµογή της ρύθµισης.
•  Για  την  περιοχή  του  Κεραµεικού-Μεταξουργείου  που  αποτελεί  παραδοσιακή
περιοχή  κατοικίας  του  κέντρου µε µεγάλο  αριθµό  εγκαταλελειµµένων  και
διατηρητέων  κτιρίων  θα  ισχύουν µε  προσαρµογές  οι  ίδιες  κατηγορίες
κινήτρων.
•  Το ΥΠΕΚΑ δια της ΕΑΧΑ και σε συνεργασία µε τον ∆ήµο της Αθήνας, προωθεί
την  αξιοποίηση  κενών  ξενοδοχείων  της  περιοχής  της  Οµόνοιας  για  την
µετατροπή τους σε κατοικίες για φοιτητές µε προνοµιακούς όρους.  
 
∆ιασφάλιση των όρων που θα επιτρέψουν την ανάκτηση του
δηµόσιου χώρου από τους πολίτες
 
•  Αµαξοστάσιο ΗΛΠΑΠ στον Κεραµεικό. Είναι ήδη σε εξέλιξη η εξαγορά από τα
Υπουργεία  ΠΕΚΑ  και  ΠΟΤ  του  αµαξοστασίου  του  ΗΛΠΑΠ,  επιφανείας 4,5
στρεµµάτων στην περιοχή του Κεραµεικού. Με τη συµβολή της ΕΑΧΑ ΑΕ, µετά
την κατεδάφιση των υφισταµένων κτιρίων ο χώρος θα µελετηθεί ώστε µέρος
του  να  αναπλασθεί  και  να  αποδοθεί  ελεύθερο  στην  κοινή  χρήση.  Επίσης  θα
αναδειχθεί ο παρακείµενος σηµαντικός αρχαιολογικός χώρος και θα επιτραπεί
η συνέχιση της ενδιαφέρουσας αρχαιολογικής έρευνας.  
•  Το «πράσινο  Ταµείο»  πρόκειται  να  χρηµατοδοτήσει  την  υλοποίηση µελετών
που αναδείχθηκαν πρώτες στον διαγωνισµό ιδεών “ΑθήναΧ4” της ΕΑΧΑ ΑΕ για
την µετατροπή  των  ενδιάµεσων  δρόµων  οικοδοµικών  τετραγώνων  σε  χώρο
αναψυχής και «καθιστικό της γειτονιάς».
•  Εναλλακτικές  ∆ράσεις  στην  Πλατεία  Οµόνοιας (συνεργασία  ΥΠΕΚΑ µε  τον
∆ήµο  Αθήνας).  Μέσα  από  την  πρωτοβουλία “ΜΕ  ΠΡΟΝΟΙΑ  ΓΙΑ  ΤΗΝ
ΟΜΟΝΟΙΑ”,  το  ΥΠΕΚΑ  θα  καλέσει  δραστήριους  πολίτες  να  εκδηλώσουν  το
ενδιαφέρον  τους,  τη  θετική  τους  διάθεση  και  συµµετέχοντας  ως  άτοµα  ή
οµάδες  να  υλοποιήσουν  εφήµερες  προτάσεις,  δράσεις,  κατασκευές µε  στόχο
τη  δηµιουργική  ανάκτηση  του  χαµένου  δηµόσιου  χώρου  της  πλατείας.  Το
Υπουργείο θα υποστηρίξει και οικονοµικά προτάσεις που θα προκριθούν. Ετσι
ο  δηµόσιος  χώρος  θα  αποτελέσει  πεδίο  έκφρασης  ενεργών  πολιτών  και  των
δράσεών τους σε σχέση µε την υποβάθµιση της πόλης µας.
•  Ζωγραφική τυφλών όψεων κτιρίων. Στα πλαίσια του πιλοτικού Προγράµµατος
«Αθήνα-Αττική 2014» το ΥΠΕΚΑ σε συνεργασία µε την Ανωτάτη Σχολή Καλών
Τεχνών  υλοποιεί  τη  ∆ράση «Εικαστικές  Παρεµβάσεις  στον  ∆ηµόσιο  Αστικό
Χώρο,  Ζωγραφική  στις  Τυφλές  Όψεις  των  κτιρίων».  Στόχος  του
προγράµµατος είναι η ένταξη της τέχνης στο δηµόσιο χώρο µε την υλοποίηση
ζωγραφικών  παρεµβάσεων-τοιχογραφιών  στις  τυφλές  όψεις  των  ακαλύπτων
µεσότοιχων.
•  Εναλλακτική  Παρέµβαση  στο  Λόφο  Στρέφη –  Αστικοί  Κήποι.  Πιλοτική
εφαρµογή  προγράµµατος  αστικών  αγροτικών  καλλιεργειών  στο  Λόφο  του
Στρέφη  σε  συνεργασία µε  το  ΚΕ.Θ.Ε.Α. –  ∆ΙΑΒΑΣΗ.  Στόχος  η  ανάκτηση
περιοχών  του  λόφου  και  η  απόδοσή  τους  στους  κατοίκους  για  χρήση
αναψυχής µε παράλληλη προσέγγιση για θέµατα εξάρτησης.
 
Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών 
 
Προώθηση της βιώσιµης κινητικότητας
 
•  Καθιέρωση  του  ποδηλάτου  ως µέσου µετακίνησης.  Επέκταση µεταφοράς
ποδηλάτου  σε µέσα  σταθερής  τροχιάς, µετά  την  ολοκλήρωση  της  πιλοτικής
εφαρµογής  του µέτρου.  Πιλοτικό  πρόγραµµα  για  τη  δυνατότητα  ελεύθερης
εισόδου  του  ποδηλάτου  στις  λεωφορειολωρίδες.  Κατασκευή  δικτύου
ποδηλατοδρόµων στην Αττική, τµήµα του οποίου θα διέρχεται από το ιστορικό
κέντρο,  σε  συνέχεια  της µελέτης  εφαρµογής  που  εκπόνησε  το  Εθνικό
Μετσόβειο Πολυτεχνείο.
•  ∆ηµιουργία σταθµού µετεπιβίβασης στον Κεραµεικό, στη συµβολή  των οδών
Πειραιώς  και  Ιεράς  Οδού, µε  υπόγειο  χώρο  στάθµευσης 270  θέσεων.
Ανάπλαση  του  επιφανειακού χώρου,  εκτάσεως 9 στρεµµάτων, σε πάρκο που
θα παραχωρηθεί στο ∆ήµο Αθηναίων.  
•  Επέκταση  της  γραµµής 2  του Μετρό (πρόβλεψη  για (7)  νέους  σταθµούς  σε
Ηλιούπολη,  Άλιµο,  Αργυρούπολη,  Ελληνικό,  Περιστέρι  και  Ανθούπολη)  και
σχεδιασµός νέας γραµµής προς Γαλάτσι και προς Μαρούσι µε ανταπόκριση µε
τις υφιστάµενες γραµµές 2 (στο σταθµό Πανεπιστήµιο) και 3 (στους σταθµούς
Ευαγγελισµός και Κατεχάκη). 
   
Ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης
 
Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού
 
•  Επεξεργασία  σχεδίου  προβολής  της  Αθήνας  ως  τουριστικός  προορισµός  στα
πλαίσια  της  συνολικής µας  επικοινωνίας ως  χώρα.  Ενίσχυση  της  ιστορικής –
διαχρονικής  αλλά  και  σύγχρονης  ταυτότητας  της  Αθήνας.  Το  Υπουργείο
Πολιτισµού  και  Τουρισµού  σε  συνεργασία µε  τον  Ελληνικό  Οργανισµό
Τουρισµού  θα  ηγηθούν  της  προσπάθειας  συντονισµού  και  συνεισφοράς
συναρµόδιων φορέων αλλά και ενδιαφερόµενων πολιτών για την ανάδειξη της
ταυτότητας που θέλουµε για την πόλη.  
•  Σήµανση της διαδροµής του «∆ηµοσίου Σήµατος» (σε συνεργασία µε ΥΠΕΚΑ).
Η δηµιουργία  της πορείας  έχει στόχο να σηµάνει  την «Ακαδήµεια οδό», που
στην  αρχαιότητα  συνέδεε  τον  Κεραµεικό µε  την  Ακαδηµία  Πλάτωνος.  Η
σήµανση  της  διαδροµής  του «δηµόσιου  σήµατος»  εντάσσεται  στο  πλαίσιο
παρεµβάσεων  στην  περιοχή  του  Κεραµεικού-Μεταξουργείου  που  προωθεί  το
ΥΠΕΚΑ.  Ολοκληρώνεται  ήδη  από  την  ΕΑΧΑ  ΑΕ  η µελέτη «Αρχαιολογική –
Πολιτιστική  πορεία  από  τον  Κεραµεικό  έως  την  Ακαδηµία  Πλάτωνος»  που
περιλαµβάνει  καθαρισµό  και  αναπλάσεις  του  περιβάλλοντα  χώρου
αρχαιολογικών ανασκαφών.  
•  Ανακαίνιση  του διατηρητέου  κτιρίου  του Ακροπόλ Παλλάς,  κενό σήµερα,  επί
της οδού Πατησίων 451 και Αβέρωφ. Το κτίριο χαρακτηρίστηκε ως ξεχωριστό
δείγµα της αρχιτεκτονικής «Αρ Νουβό στην Ευρώπη» και η ανακατασκευή του
και  η  χρήση  του  ως  χώρο  πολιτισµού,  θα  συµβάλλει  στην  αναβάθµιση  της
περιοχής του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.
•  Αποκατάσταση του ιερού ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην οδό
Αγίου  Κωνσταντίνου  για  την  ανάδειξη  της  θρησκευτικής,  πολιτιστικής  και
αρχιτεκτονικής αξίας ενός κτιρίου σε µία από τις πιο υποβαθµισµένες περιοχές
πλησίον του Εθνικού Θεάτρου.
•  Αποκατάσταση του Καθολικού ναού της Αθήνας, που ολοκληρώθηκε το 1865,
και είναι αφιερωµένος στον Άγιο ∆ιονύσιο Αρεοπαγίτη, στη συµβολή των οδών
Ελευθερίου Βενιζέλου και Οµήρου.
•  Αποκατάσταση  συγκροτήµατος  ιδιοκτησιών  του  στη  συµβολή  των  οδών
Αδριανού,  Άρεως,  Κλάδου  και  Βρυσακίου  στην  Πλάκα,  προκειµένου  εκεί  να
εγκατασταθεί  το  Μουσείο  Ελληνικής  Λαϊκής  Τέχνης.  Αναβάθµιση µιας
παραδοσιακά τουριστικής περιοχής.
 
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
 
•  Χαρακτηρισµός της Ευριπίδου ως οδού παραδοσιακού εµπορίου. Η παρέµβαση
αφορά στην τροποποίηση των από 2.7.94 Π.∆. και 18.3.98 Π.∆. και στοχεύει
στη  διατήρηση  της  παραδοσιακής  εµπορικής  φυσιογνωµίας  ενός  δρόµου µε
συµβολική σηµασία, ο οποίος αποτελεί όριο προς την περιοχή του Ψυρρή και
µπορεί να συγκρατήσει την διάχυση της υποβάθµισης.

Αντα Ψαρρά – Πογκρόμ το λένε (πολιτικό παρασκήνιο στην “Ελευθεροτυπία” 2011-05-16)
Δημήτρης Ψαρράς – «Καμμένο» χαρτί (πολιτικό παρασκήνιο στην “Ελευθεροτυπία” 2011-05-21)

Comments

  1. κ. θεμελης
    19 Μαΐου 2011 - 10:31

    “προτεραιοποιηση’….”πραγματοποιηση καμπανιας”….ε, σε καμμια 20ρια χρονια μπορει και να μαθει ελληνικα το πασοκ…. αν και με υπουργο παιδειας την συγκεκριμενη οι ελπιδες βαινουν μειούμενες.

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published / Required fields are marked *