Β.Μ. | 27 Μαρτίου 2011

Τάσος Κωστόπουλος – «Αθήνα, η πρωτεύουσα της Κάτω Αλβανίας», Ενα άγνωστο κείμενο του Ιωνα Δραγούμη (άρθρο στην “Ελευθεροτυπία” 2011-03-27)

Ο Τάσος Κωστόπουλος, εκ των φορέων του ‘Ιού‘, σε ένα άρθρο του από την ‘Ελευθεροτυπία’ της Κυριακής 27 Μαρτίου 2011 με τίτλο ‘«Αθήνα, η πρωτεύουσα της Κάτω Αλβανίας», Ενα άγνωστο κείμενο του Ιωνα Δραγούμη, Ενα σενάριο «υποθετικής ιστορίας» για την εθνική αφύπνιση των Αρβανιτών‘.

Σύμφωνα με το σενάριο του Ιωνα Δραγούμη (επάνω), ο υδραίος καπετάνιος Αντώνιος Κριεζής (κάτω) θα εξελισσόταν -ως Αρβανίτης- σε ναύαρχο του αλβανικού στόλου.

Σύμφωνα με το σενάριο του Ιωνα Δραγούμη (επάνω), ο υδραίος καπετάνιος Αντώνιος Κριεζής (κάτω) θα εξελισσόταν -ως Αρβανίτης- σε ναύαρχο του αλβανικού στόλου.

 

ΕΝΑ ΑΓΝΩΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΩΝΑ ΔΡΑΓΟΥΜΗ

«Αθήνα, η πρωτεύουσα της Κάτω Αλβανίας»

Ενα σενάριο «υποθετικής ιστορίας» για την εθνική αφύπνιση των Αρβανιτών

Του ΤΑΣΟΥ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Της μόδας έγιναν τα τελευταία χρόνια οι δημόσιες συζητήσεις (και καβγάδες) για τη διαδικασία διαμόρφωσης του νεοελληνικού έθνους.
Τα σχετικά ερεθίσματα δεν έλειψαν: από το βιβλίο Ιστορίας της Στ’ Δημοτικού, που έπεσε θύμα του υπό διαμόρφωσιν «εθνικού χώρου» το 2007, μέχρι την τρέχουσα τηλεοπτική σειρά του Σκάι περί 1821.

Το ενδιαφέρον αυτό δεν είναι καθόλου περίεργο. Οχι μόνο επειδή συμπίπτει με την πολιτική εδραίωση και τηλεοπτική υπερπροβολή της εγχώριας ακροδεξιάς, που στηρίζει το επικοινωνιακό προφίλ της (και) στην προάσπιση της «εθνικά ορθής» εκδοχής του παρελθόντος απέναντι σε κάθε λογής αμφισβητήσεις. Αλλά και γιατί, σε καιρούς που το ευρωπαϊκό όραμα μισού αιώνα αργοπνίγεται στον βάλτο του μνημονίου χωρίς ορατή διέξοδο, η στροφή στο παρελθόν φαντάζει σχεδόν μονόδρομος: είτε φυγής είτε αναστοχασμού τής έως τώρα συλλογικής μας πορείας.

Ως συμβολή στην εθνική επέτειο, δημοσιεύουμε ένα άγνωστο μέχρι σήμερα κείμενο του Ιωνα Δραγούμη. Πρόκειται για ένα σενάριο «υποθετικής ιστορίας» (virtual history), ενοφθαλμισμένο σε έκθεση που συνέταξε για τον υπουργό Εξωτερικών Αλέξανδρο Σκουζέ ως υποπρόξενος στο Δεδεαγάτς (τη σημερινή Αλεξανδρούπολη).

Αντικείμενό του, το ενδεχόμενο μιας διαφορετικής εθνικής εξέλιξης των Αρβανιτών της νότιας Ελλάδας, αν εξωτερικές επιρροές είχαν ευνοήσει μια πρόωρη «αφύπνιση» του αλβανικού εθνικισμού πριν η επανάσταση του 1821 εντάξει οργανικά αυτούς τους πληθυσμούς στο νεοελληνικό έθνος. Ολόκληρη η έκθεση φυλάσσεται στο προσωπικό αρχείο του Ιωνα, στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη (Εν Δεδεαγάτς τη 9.3.1906, αριθ.80).

Αντώνιος Κριεζής

Αντώνιος Κριεζής

 

Δύο επισημάνσεις είναι εδώ αναγκαίες. Σε όλο το κείμενο, ο Δραγούμης αναφέρεται σε «Αλβανούς», ακολουθώντας την τρέχουσα πρακτική των ελλήνων λογίων της εποχής του. Αντίθετα με σήμερα, που οι λέξεις «Αρβανίτης» και «Αλβανός» έχουν σαφώς διακριτό περιεχόμενο, εκείνα τα χρόνια η μεταξύ τους διαφορά αφορούσε όχι το περιεχόμενο αλλά το ιδίωμα εκφοράς του λόγου: για «Αρβανίτες» (της Ελλάδας ή της Αλβανίας) μιλούσαν οι αγράμματοι και οι δημοτικιστές, «Αλβανούς» αποκαλούσαν τους ίδιους ανθρώπους οι λόγιοι.

Η δεύτερη επισήμανση αφορά τη δεδηλωμένη νοσταλγία του Δραγούμη για την παλιά ισχύ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Δεν πρόκειται για παραδοξολογία αλλά για κοινό τόπο της ελληνικής διπλωματικής σκέψης της εποχής: στα χρόνια του Μακεδονικού Αγώνα, η αντιμετώπιση της «σλαβικής απειλής» περνούσε από μια ελληνοτουρκική συμμαχία εμπόρων, γραφειοκρατών και γαιοκτημόνων απέναντι στη σλαβόφωνη χριστιανική αγροτιά. Η σκιά αυτής της συμπόρευσης είναι ορατή και στο υποθετικό σενάριο του Ιωνα:

«Προ τριών περίπου αιώνων, ως υπολογίζουνε ιστορικοί τινές, εγκατεστάθησαν εν Αττική, Βοιωτία, Αργολίδι και τισι των νήσων Αλβανοί χριστιανοί. Βαθμηδόν, είτε εξωθούντες προς τα αστικά κέντρα τους αγροτικούς πληθυσμούς, ους επί τόπου εύρον, είτε αφομοιούντες αυτούς ως εκ της υπεροχής του αριθμού, εκάλυψαν τας ειρημένας επαρχίας. Απέμειναν δε τότε ελληνικά μόνον τα μεγάλα κέντρα (κωμοπόλεις και πόλεις), αι Αθήναι, αι Θήβαι, τα Μέγαρα, το Αργος, η Κόρινθος κτλ αίτινες και ενισχύθησαν διά των από της υπαίθρου εκδιωχθέντων υπό της αλβανικής επιδρομής ιθαγενών.

»Αλλά τα ολιγάριθμα ταύτα κέντρα ου μόνον διετήρησαν τον ελληνικόν αυτών χαρακτήρα και πολιτισμόν (culture), αλλ’ οιωνεί εκάλυψαν δι’ αυτών και την ύπαιθρον. Αλλωστε οι Αλβανοί ήσαν ομόδοξοι των Ελλήνων, τέκνα της Μεγάλης Εκκλησίας, ιερουργούντες ελληνιστί. Οι Αλβανοί ούτοι έποικοι, οι δυναθέντες να επικρατήσωσι του ιθαγενούς στοιχείου εν τη υπαίθρω, δεν είχον την δύναμιν να υπερισχύσωσι επί των πόλεων, απ’ εναντίας εστρέφοντο προς τας πόλεις ίνα λαμβάνωσι τα φώτα, τον πολιτισμόν και την διεύθυνσιν.

»Εγεννήθη εκ των πραγμάτων κατ’ ανάγκην η αιωνίως υφισταμένη μεταξύ αγροτικών και αστυκών πληθυσμών αλληλεγγύη ή μάλλον οι υποκαταστήσαντες τους ιθαγενείς αγρότας Αλβανοί έγιναν υποκατάστατοι εκείνων και ως προς τας μετά των πόλεων υφισταμένας σχέσεις της υπαίθρου. Και η μεν ύπαιθρος δεν έπαυσε παρέχουσα κατ’ ολίγον προς τα αστυκά κέντρα Αλβανούς αγρότας προς συγχώνευσιν και εξελληνισμόν, τα δ’ άστεα επεκάλυπτον διά των πτερύγων της ηθικής και της δεσποτείας άπασαν την ύπαιθρον χώραν.

»Υποτεθείσθω προς στιγμήν ότι, προ της απελευθερώσεως της Αττικής και Βοιωτίας από της Τουρκοκρατίας, εγεννάτο εν τη κεφαλή φίλου τινός Αυστριακού η χρήσιμος αλλ’ ανθελληνική ιδέα επιχειρήσεως προπαγανδιστικής εργασίας προς απόσπασιν των Αλβανών αγροτών από της «τυραννικής» ελληνικής επιρροής των Αθηνών και των Θηβών. Τι θα συνέβαινε τότε; Ακριβώς ό,τι νυν συμβαίνει εν Μακεδονία και Θράκη. Θα ηναγκάζετο η Αυστριακή προπαγάνδα

α) Διά παντός μέσου να δηλητηριάση τους Αλβανούς ούτως ώστε να καταστρέψη την υφισταμένην μετ’ αυτών και των Ελλήνων σύμπνοιαν και ιδιωτικήν αλληλεγγύην. Της δηλητηριάσεως θα εποίουν αρχήν δια της εξάψεως του φυσικώς υπάρχοντος φθόνου των γεωργικών λαών κατά των εμπορικών, ους θεωρούν ως εκμεταλλευομένους αυτούς.

β) Να αποσπάση τους Αλβανούς εκ της πνευματικής διευθύνσεως της Μεγάλης Εκκλησίας ούσης Ελληνικής, διότι εν Ανατολή, ως γνωστόν, σχεδόν μόνη η θρησκεία διακρίνει τας εθνικότητας. Οποίαν θρησκείαν θα ενεφύτευον οι Αυστριακοί εις τους Αλβανούς θα ήτο αδιάφορον, αρκεί να μην ήτο ελληνική θρησκεία. Εάν η καθολική θρησκεία παρίστατο δυσπρόσδεκτος τοις Αλβανοίς, θα προέκρινον αναμφιβόλως την μωαμεθανικήν προς εγκόλαψιν.

γ) Να ιδρύση δια παντός τρόπου εν Αθήναις και Θήβαις κοινότητας αλβανικάς ανεξαρτήτους των κοινοτήτων των πόλεων τούτων.

δ) Να αναλάβη προσωρινώς αυτή -η μόνη δύναμις και αλλοτρία τω τόπω- την διεύθυνσιν των βαθμηδόν αποσπωμένων Αλβανών, μέχρι της αυξήσεως και ενδυναμώσεως των αστυκών τούτων αλβανικών κοινοτήτων, οπότε θα ηδύναντο αύται αφ’ εαυτών να διευθύνωσι την ύπαιθρον.

»Καλή τύχη, η μέθοδος των προπαγανδών δεν είχεν εισέτι ανακαλυφθή, η δε Τουρκία ήτο, τω καιρώ εκείνω, ικανώς επίφοβος και εις αυτή την Αυστρίαν. Αλλως αι εργασίαι της υποθετικής ταύτης προπαγάνδας θα είχον πλείστας επιτυχίας, αι δε Αθήναι θα ήσαν νυν η πρωτεύουσα της Κατωτάτης Αλβανίας, ως τα Ιωάννινα είναι νυν της Κάτω!»

 


 

Δείτε επίσης:

# Ολα τα άρθρα του ‘Ιού’ στην ΕφΣυν.

# Ολα τα ‘κομμένα’ κείμενα των φορέων του ‘Ιού’ που δεν «χώρεσαν» στην Ελευθεροτυπία, Κείμενα εκτός Ελευθεροτυπίας.

# Ολα τα άρθρα του ιστολογίου μας με ετικέτα ‘Δημήτρης Ψαρράς‘.

# Ολα τα άρθρα με ετικέτα ‘Αντα Ψαρρά

# Ολα τα άρθρα με ετικέτα ‘Τάσος Κωστόπουλος

# Ολα τα άρθρα με ετικέτα ‘Δημήτρης Τρίμης

# Ολα τα άρθρα με ετικέτα ‘Αγγέλικα Ψαρρά

# Το XYZ Contagion στα mainstream ΜΜΕ

Το XYZ Contagion στα mainstream ΜΜΕ

# Ολα τα άρθρα του ιστολογίου μας με ετικέτα ‘Ιός‘ …

… τους φορείς του οποίου πρέπει να ευχαριστήσουμε, αφού στο άρθρο τους ‘Νικόλαος Μιχαλολιάκος;;; Απών!!!‘, 04/04/2015, πρότειναν στους αναγνώστες τους, στο τμήμα «Διαβάστε/Δείτε/Επισκεφτείτε» που συνηθίζουν, το βιβλίο μας «XYZ Contagion, Εννιά συν μία σκηνές από την ιστορία της ελληνικής ακροδεξιάς που ρίχνουν φως στην άγνωστη Χρυσή Αυγή, Η Χρυσή Αυγή, το φασιστικό κρατικοπαρακράτος και οι κρυφές χρηματοδοτήσεις, Μια ακτινογραφία της μεταμφίεσης του ναζιστικού ζόμπι», έκδοση XYZ Contagion + Carpe Librum, Θεσσαλονίκη, 2014, ISBN 978-618-81244-6-2, το οποίο έχει εξαντληθεί στην έντυπη μορφή του (ούτως ή άλλως δωρεάν δινόταν σε όλους όσους το ζήτησαν), αλλά κατεβαίνει δωρεάν σε αυτό το λινκ:

Το βιβλίο του XYZ Contagion – Οι 9+1 άγνωστες σκηνές, τώρα σε βιβλίο (και σε e-book) + Η βιβλιογραφία για τη ναζιστική συμμορία της Χρυσής Αυγής

# Ιός – Οι άνθρωποι από την Ελλάδα, Νέα στοιχεία για την εμπλοκή των συμπατριωτών μας εθελοντών του σερβοβοσνιακού στρατού στο μεγαλύτερο έγκλημα πολέμου των μεταπολεμικών χρόνων (άρθρο στην Εφημερίδα των Συντακτών 2015-06-13)

Ιός – Οι άνθρωποι από την Ελλάδα, Νέα στοιχεία για την εμπλοκή των συμπατριωτών μας εθελοντών του σερβοβοσνιακού στρατού στο μεγαλύτερο έγκλημα πολέμου των μεταπολεμικών χρόνων (άρθρο στην Εφημερίδα των Συντακτών 2015-06-13)

# Ιός – Νικόλαος Μιχαλολιάκος;;; Απών!!! Ο Φίρερ σχεδιάζει τη «μεγάλη απόδραση» (άρθρο στην Εφημερίδα των Συντακτών 2015-04-04) -κι ένα ακόμη ευχαριστώ!!!

Ιός – Νικόλαος Μιχαλολιάκος; Απών! Ο Φίρερ σχεδιάζει τη «μεγάλη απόδραση» (άρθρο στην Εφημερίδα των Συντακτών 2015-04-04) -κι ένα ακόμη ευχαριστώ!!!

# Το νέο βιβλίο του Δημήτρη Ψαρρά ‘Η Μαύρη Βίβλος της Χρυσής Αυγής, Ντοκουμέντα από την ιστορία και τη δράση μιας ναζιστικής ομάδας’, εκδόσεις Πόλις, Οκτώβριος 2012

Το βιβλίο του Δημήτρη Ψαρρά «Η Μαύρη Βίβλος της Χρυσής Αυγής, Ντοκουμέντα από την ιστορία και τη δράση μιας ναζιστικής ομάδας», εκδόσεις Πόλις, Οκτώβριος 2012

# Δημήτρης Ψαρράς – Η Χρυσή Αυγή μπροστά στη Δικαιοσύνη – Η κάθαρση σε αναμονή (Συνέντευξη στο left.gr 2015-03-10)

Η Χρυσή Αυγή μπροστά στη Δικαιοσύνη – Η κάθαρση σε αναμονή (Συνέντευξη Δημήτρη Ψαρρά στο left.gr 2015-03-10)

# Δημήτρης Ψαρράς – Δύο απροσδόκητοι συνήγοροι της Χρυσής Αυγής – Τα άρθρα του Τάκη Φωτόπουλου και του Γιώργου Δελαστίκ που αθωώνουν το ναζιστικό μόρφωμα

Δημήτρης Ψαρράς – Δύο απροσδόκητοι συνήγοροι της Χρυσής Αυγής – Τα άρθρα του Τάκη Φωτόπουλου και του Γιώργου Δελαστίκ που αθωώνουν το ναζιστικό μόρφωμα (άρθρο στην Εφημερίδα των Συντακτών 2013-09-27)

# Δημήτρης Ψαρράς – Το αντιφασιστικό κίνημα και η δίκη της ΧΑ (Παρέμβαση στην εκδήλωση της συλλογικότητας ‘Ανήσυχοι Γονείς’ στη Νέα Σμύρνη 2014-12-04)

Δημήτρης Ψαρράς – Το αντιφασιστικό κίνημα και η δίκη της ΧΑ (Παρέμβαση στην εκδήλωση της συλλογικότητας «Ανήσυχοι Γονείς» στη Νέα Σμύρνη 2014-12-04)

# Το καινούργιο βιβλίο του Δημήτρη Ψαρρά για την ‘Χρυσή Αυγή μπροστά στη δικαιοσύνη’, μια εκδήλωση του Ιδρύματος Ρόζα Λούξεμπουργκ -κι ένα ευχαριστώ!!!

Το καινούργιο βιβλίο του Δημήτρη Ψαρρά για την «Χρυσή Αυγή μπροστά στη δικαιοσύνη», μια εκδήλωση του Ιδρύματος Ρόζα Λούξεμπουργκ -κι ένα ευχαριστώ!!!

# Τρίτος χρόνος ‘Εφημερίδα των Συντακτών’ – Ολα τα κείμενα της ομάδας του ‘Ιού’ και των φορέων του, Αντα Ψαρρά, Δημήτρη Ψαρρά και Τάσου Κωστόπουλου

Τρίτος χρόνος ‘Εφημερίδα των Συντακτών’ – Ολα τα κείμενα της ομάδας του ‘Ιού’ και των φορέων του, Αντα Ψαρρά, Δημήτρη Ψαρρά και Τάσου Κωστόπουλου

# Δεύτερος χρόνος ‘Εφημερίδα των Συντακτών’ – Ολα τα κείμενα της ομάδας του ‘Ιού’ και των φορέων του, Αντα Ψαρρά, Δημήτρη Ψαρρά και Τάσου Κωστόπουλου

Δεύτερος χρόνος «Εφημερίδα των Συντακτών» – Ολα τα κείμενα της ομάδας του «Ιού» και των φορέων του, Αντα Ψαρρά, Δημήτρη Ψαρρά και Τάσου Κωστόπουλου

# Ενας χρόνος ‘Εφημερίδα των Συντακτών’ – Ολα τα κείμενα της ομάδας του ‘Ιού’ και των φορέων του, Αντα Ψαρρά, Δημήτρη Ψαρρά και Τάσου Κωστόπουλου

Ενας χρόνος «Εφημερίδα των Συντακτών» – Ολα τα κείμενα της ομάδας του «Ιού» και των φορέων του, Αντα Ψαρρά, Δημήτρη Ψαρρά και Τάσου Κωστόπουλου

# Δημήτρης Ψαρράς – Η «ιδιωτικοποίηση» του ναζισμού (άρθρο στην ‘Ελευθεροτυπία’ 2010-11-28)

Δημήτρης Ψαρράς – Η «ιδιωτικοποίηση» του ναζισμού (άρθρο στην «Ελευθεροτυπία» 2010-11-28)

# Ιός – Ναζί με στολή φιλάθλου (άρθρο για τη ‘Γαλάζια Στρατιά’ της ‘Χρυσής Αυγής’)

Ιός – Ναζί με στολή φιλάθλου (άρθρο για τη ‘Γαλάζια Στρατιά’ της Χρυσής Αυγής στην Ελευθεροτυπία 2001-12-01)

# Δημήτρης Ψαρράς – Τα αναβολικά του φασισμού

Δημήτρης Ψαρράς – Τα αναβολικά του φασισμού (άρθρο στα ΕΝΘΕΜΑΤΑ της ΑΥΓΗΣ 2012-06-10)

# Δημήτρης Ψαρράς – Χρυσή Αυγή: Η συμμορία που την έκαναν κόμμα

Δημήτρης Ψαρράς – Χρυσή Αυγή: Η συμμορία που την έκαναν κόμμα (άρθρο στην «Εποχή» 2012-04-29)

# Δημήτρης Τρίμης και Δημήτρης Ψαρράς: ‘Για τη Χρυσή Αυγή το μέσο (βία) είναι το μήνυμα’

Δημήτρης Τρίμης και Δημήτρης Ψαρράς για το «εγέρθητου» των χρυσαυγιτών: «Για τη Χρυσή Αυγή το μέσο (βία) είναι το μήνυμα»

# Δημήτρης Τρίμης – Η σιωπή είναι συνενοχή: Για τη στάση των ΜΜΕ απέναντι στο φαινόμενο της Χρυσής Αυγής

Δη­μή­τρης Τρί­μης – Η σιωπή είναι συνενοχή: Για τη στάση των ΜΜΕ απέναντι στο φαινόμενο της Χρυσής Αυγής (άρθρο στην ΕΠΟΧΗ 2012-09-16)

# Δημήτρης Ψαρράς – Ε, όχι και «φασιστική», η Χρυσή Αυγή

Δημήτρης Ψαρράς – Ε, ό­χι και «φα­σι­στι­κή», η Χρυ­σή Αυ­γή (άρθρο στην ΕΠΟΧΗ 2012-10-07)

# Ιός – «Ρωμηοσύνη» αλά αμερικανικά (άρθρο που δεν ‘χώρεσε’ στην Ελευθεροτυπία 2010-01-23)

Ιός – «Ρωμηοσύνη» αλά αμερικανικά (άρθρο που δεν ‘χώρεσε’ στην Ελευθεροτυπία 2010-01-23)

# Δημήτρης Ψαρράς – Ζήλεψε τη δόξα του Μανιαδάκη, Ο βουλευτής του ΛάΟΣ Κυριάκος Βελόπουλος χέρι-χέρι με τον διαβόητο υπουργό του Μεταξά (άρθρο στην ‘Ελευθεροτυπία’ 2011-10-09)

Δημήτρης Ψαρράς – Ζήλεψε τη δόξα του Μανιαδάκη, Ο βουλευτής του ΛάΟΣ Κυριάκος Βελόπουλος χέρι-χέρι με τον διαβόητο υπουργό του Μεταξά (άρθρο στην «Ελευθεροτυπία» 2011-10-09)

# Δημήτρης Ψαρράς – Παρέλαση ρατσισμού (ρεπορτάζ για τη δίκη των ρατσιστικών συνθημάτων των ΟΥΚ στην ‘Ελευθεροτυπία’ 2011-12-21)

Δημήτρης Ψαρράς – Παρέλαση ρατσισμού (ρεπορτάζ για τη δίκη των ρατσιστικών συνθημάτων των ΟΥΚ στην «Ελευθεροτυπία» 2011-12-21)

# Δημήτρης Ψαρράς – Η εξίσωση του μίσους (άρθρο στην ‘Ελευθεροτυπία’ 2011-06-23)

Δημήτρης Ψαρράς – Η εξίσωση του μίσους (άρθρο στην «Ελευθεροτυπία» 2011-06-23)

# Δημήτρης Ψαρράς – Σπίθα, Τιμή, Χρυσή Αυγή;
http://x2t.com/spitha-timi-xa

# Δημήτρης Ψαρράς – Ο παππούς μας ο λαθρομετανάστης
http://x2t.com/pappous

# Δημήτρης Ψαρράς – Το πογκρόμ κατά των μεταναστών σχεδιαζόταν ήδη από το 1997

Δημήτρης Ψαρράς – Το πογκρόμ κατά των μεταναστών σχεδιαζόταν ήδη από το 1997 (άρθρο στην «Ελευθεροτυπία» 2011-05-22)

# Δημήτρης Ψαρράς – Οι ‘ικέτες’ της Αθήνας και του Παρισιού
http://x2t.com/iketes

# Δημήτρης Ψαρράς – Ο Σπίθας και το Παιδί Φάντασμα την εποχή του Μνημονίου
http://x2t.com/spithas

# Δημήτρης Ψαρράς – Τα ‘νόμιμα’ στιλιάρια

Δημήτρης Ψαρράς – Τα «νόμιμα» στιλιάρια (άρθρο που δεν «χώρεσε» στην Ελευθεροτυπία 2011-07-01)

# Δημήτρης Ψαρράς – Ο υιός του πατρός

Δημήτρης Ψαρράς – Ο υιός του πατρός (άρθρο στο RedNotebook.gr 2012-05-18, απόσπασμα από το βιβλίο του «Το κρυφό χέρι του Καρατζαφέρη»)

# Αντα Ψαρρά – Τα ‘talk show’ της Χρυσής Αυγής

Αντα Ψαρρά – Τα «talk show» της Χρυσής Αυγής (άρθρο στο RedNotebook.gr 2012-05-16)

# Αυστρία: Μοντέλο Χάιντερ: Τότε που «περιμέναμε τον Ελληνα Χαϊντερόπουλο» (άρθρο του ‘Ιού’ στο περιοδικό ΕΨΙΛΟΝ, 2000-03-19)

Αυστρία: Μοντέλο Χάιντερ: Τότε που «περιμέναμε τον Ελληνα Χαϊντερόπουλο»

# Αντα Ψαρρά – ΕΛΑΣ, Τιμή, Χρυσή Αυγή

Αντα Ψαρρά – ΕΛΑΣ, Τιμή, Χρυσή Αυγή (άρθρο στο TVXS.gr 2012-05-14)

# Αντα Ψαρρά – Εχει (ρατσιστικό) θέμα!!!
http://xyzcontagion.wordpress.com/2012/09/18/anta-psarra-exei-ratsistiko-thema-tvxs/

 

Προδημοσίευση από το βιβλίο Φοίβος Οικονομίδης – Η επανάσταση στην Ελλάδα, Το ΚΚΕ και οι ξένοι φίλοι, Εμφύλιος 1945-1949
Επιστολή-καταγγελία: «Εδώ και σχεδόν έναν χρόνο ζω υπό καθεστώς έντονης αστυνομικής παρακολούθησης»

Comments

 1. Αρβανίτικο κεφάλι
  27 Μαρτίου 2011 - 23:34

  Αυτό που δε συμπληρώνει ο Κωστόπουλος εκ του πονηρού αλλά είναι προφανές από το κείμενο του είναι πως θεωρεί τη στροφή των Σλαβόφωνων γειτόνων του (η οικογένεια Δραγούμη ήταν από το ελληνόφωνο Βογατσικό της Καστοριάς, με σλαβόφωνα χωριά στα βόρεια του) στην Εξαρχεία ανάλογο αποτέλεσμα ξένης δραστηριότητας με μια υποτιθέμενη φυγή των Αρβανιτών από τον Ελληνισμό. Κοινώς θεωρεί και τις 2 ομάδες κομμάτι του ελληνικού λαού που εξωτερικοί παράγοντες προσπαθούν να αποσπάσουν.

 2. Κλέων Νεμέας
  28 Μαρτίου 2011 - 15:29

  Πολύ ενδιαφέρουσα η επισήμανσή σου (και, κυρίως, ο συσχετισμός). Ομως, μήπως αντί του επιχειρήματος πως «εξωτερικοί παράγοντες προσπαθούν να αποσπάσουν» [σ.σ.: αυτά τα δύο τμήματα των κατοίκων του ελληνικού χώρου], μήπως θα μπορούσε κάποιος να αντιτείνει πως:
  Αυτά τα δύο τμήματα προσανατολίζονται (εννοείται, με ιδία βούληση) προς τα, έξω από τα σύνορα της Ελλάδας, “κέντρα” (εθνικά ή εκκλησιαστικά);;;

 3. Βασιλική Μετατρούλου
  30 Μαρτίου 2011 - 12:13

  Αναδημοσίευση από το ιστολόγιο belomorska macedonia

 4. Αρβανίτικο Κεφάλι
  30 Μαρτίου 2011 - 15:37

  Κλέωνα κάτι τέτοιο (α) δεν έγραψε ο Δραγούμης που και ήξερε τους σλαβόφωνους πληθυσμούς δια ζώσης και με δεδομένη την απώτερη καταγωγή των Δραγούμηδων από Νότια Αλβανία ήξερε πως και πότε ακριβώς δούλεψε ο Αλβανικός εθνικισμός στους ορθόδοξους Αλβανούς εκεί και (β) δεν ήταν η ροή της εθνικής συνείδησης που ιστορικά είδαμε. Η εμφάνιση του γερμανικού τύπου εθνοφυλετικού εθνικισμού στα Βαλκάνια σήμαινε ροή από τη Ρωμιοσύνη/Γένος προς τους άλλους εθνικισμούς και όχι το αντίθετο. Πχ. στα τέλη του 19ου αιώνα (την ιστορία αναφέρει ο V. Berard) όταν ο Wiegand πουλούσε Αλβανικό εθνικισμό (απαραίτητα με ανθελληνική χροιά) στους ορθόδοξους του Elbasan (δες το χάρτη για να δεις πόσο βόρεια συζητάμε) οι ντόπιοι (που έστελναν ακόμα κι από εκεί βόρεια τα προικισμένα παιδιά τους για σπουδές στην Αθήνα) τον έστειλαν στο διάολο.

  Το πόσο αρρωστημένο μυαλό πρέπει να είναι κανείς για να διαλέξει ένα τόσο προβοκατόρικο )με δεδομένο τον τίτλο και την επιλεκτική παρουσίαση) δημοσίευμα (που εν τέλει δε μας λέει για το πραγματικά ενδιαφέρον που είναι οι λεπτομέρειες της υπόθεσης εργασίας του Δραγούμη) για την 25η Μαρτίου δε με εκπλήσει: ο Κωστόπουλος έχει δώσει άφθονα δείγματα της εμπάθειας του προς το Ρωμέϊκο. Καλό είναι πάντως για όποιον διαβάσει την πιασάρικη ταξική ανάλυση του Κ. να αναλογιστεί πως ο Δραγούμης ήταν ένας ιδιότυπος Έλληνας εθνικιστής που πίστευε στην εκ των έσω Άλωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

  Τέλος Βασιλική δε μου κάνει καθόλου εντύπωση που οι θαυμαστές του Grci Katili διάλεξαν να αναδημοσιεύσουν την παρούσα ανάρτηση.

 5. Βασιλική Μετατρούλου
  30 Μαρτίου 2011 - 16:11

  “Grci Katili”;;; Δηλαδή;;;

 6. Αρβανίτικο Κεφάλι
  31 Μαρτίου 2011 - 05:39

  Α και Κλέωνα (καλά να είναι το 2ο τεύχος της Λόζας) ακόμα και ο Νακρατζάς επιβεβαιώνει τα περί κατεύθυνσης που γράφω (σελίδα 16, “ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ «ΑΒΑΤΟΝ»”).

  Βασιλική το Grci Katili είναι ένα εξαιρετικό άσμα (βρες το στο Youtube) που η μια εκ των δύο συνιδιοκτητών του belomorskamacedonia είχε προτείνει στο maknews στους ομογενείς της (και τα πλήθη εκστασιάστηκαν με το περιεχόμενο του τραγουδιού). Αυτοί είναι οι συνοδοιπόροι του Κωστόπουλου. :-> Δυστυχώς το http://www.videoestrada.net φαίνεται να έκλεισε οπότε αν θέλεις να εθελοτυφλίσεις μπορείς να το κάνει άνετα. 🙂

 7. οι αλβανοί ήρωες που ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ την εξέγερση στο Μωριά το 1821, ούτε θρησκευτικά κίνητρα είχαν παρότι στη πλειοψηφία ήταν πατριαρχικοί..
  ούτε εθνοτικά αι μάλιστα “ελληνικά” αφού ήταν αλβανικής καταγωγής κατά τους λόγιους ελληνόφωνους της εποχής…
  τα κίνητρα ήταν “αντικαθεστωτικά” με έντονο το οικονομικό στοιχείο αφού ήταν πάμπτωχοι, ακτήμονες , με συνθήκες έντονης οικονομικής καταπίεσης από τους οθωμανούς δυνάστες..
  από την άλλη ήταν παντελώς αγράμματοι , παρότι η προφορική τους επικοινωνία, ταγαμήια τραγούδια, τα μοιρολόγια γίνονταν στην ΜΗΤΡΙΚΗ τους γλώσσα..
  η οποία ήταν η αλβανική , την οποία μάθαιναν στο σπίτι και όχι εξω από αυτό, σε οργανωμένο σχολικό φορέα…
  εξαιτίας της αγραμματοσύνης τους η κοινωνική και επομένως πολιτική τους οργάνωση ήταν υποτυπώδης και ανύπαρκτη…
  στην αντίπερα όχθη ήταν η ιδεολογικόθρησκευτική ΘΕΣΜΙΚΗ κοινότητα της πατριαρχικής γραφειοκρατίας η οποία επί αιώνες καθόριζε την τύχη των απλών ανθρώπων , σε συνθήκες φεουδαρχικού θεοκρατικού μεσαίωνα…
  η οποία στην διάρκεια της οθωμανικής κυριαρχίας, ιδιαίτερα στο δεύτερο ήμισυ απέκτησε θεσμικό ρόλο με την εγγύηση του Σουλτάνου , και κυρίαρχη θέση στην ζωή των πιστών της …
  αφού ήταν υπεύθυνη για την επίλυση των καθημερινών διαφορών, την μόρφωσή τους ή οποία ήταν ελληνόφωνη , τέλος την ικανοποίηση του θρησκευτικού τους συναισθήματος…
  με τα παραπάνω συνάγεται ότι η φαναριώτικη διοίκηση και οι τοπικοί της εκπρόσωποι ήταν το πρόπλασμα του ελληνικού κράτους-έθνους..
  σε αυτό προστέθηκε και ο εθνικιστικος ευρωπαϊκός ρομαντισμός που έβλεπε μιά αναβίωση του αρχαίου ελλληνικού πνευματος στα πλαίσια του μονοεθνικού κράτους…
  με αυτά τα δεδομένα τα αιτήματα σεβασμού του οικογενειακού ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ πολιτισμού των εξεγερμένων ηρώων εκ μέρους του υπο σύσταση ελληνικού κράτους , δεν υπήρχε περίπτωση να ικανοποιηθούν….
  παρότι η αττικοβοιωτία και ο αργοσαρωνικός ήταν αλβανοκρατούμενος..
  όπως και η ήπειρος με τους αλβανούς μουσουλμάνους, τους γνωστούς Τσάμηδες..
  για τους ίδιους λόγους , της έλλειψης θεσμικής κοινωνικής οργάνωσης βρέθηκαν εκτός του κράτους ο ΒΛΑΧΙΚΟΣ και πού περισσότερο ο ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ αυτόχθονος πολιτισμός..
  παρά την ανθρώπινη πλειονοψηφία τους….
  για αυτό οι ΕΒΡΑΙΟΙ της διασποράς πιστεύουν από την εμπερία τους ότι το ολοκαύτωμα μάλλον θα είχε αποφευχθεί αν προυπήρχε οργανωμένος θεσμικός εβραϊκός φορέας , με την μορφή του εβραϊκού κράτους…..

 8. Αρβανίτικο Κεφάλι
  31 Μαρτίου 2011 - 06:33

  Τώρα μάλιστα πλάκωσε και ο “αντικειμενικός εθνολόγος” Μισίρκωφ/Αριστοτέλης/Ντέλτσεφ κλπ. να μας κάνει το Βεληγκέκα στα αρχίδια των παπούδων μας. Η ηγεσία του νέου κράτους ήταν τίγκα στους Αρβανίτες Μισίρκωφ – δεν είδα να κινούνται στην κατεύθυνση που θα ήθελες.

 9. το ελληνικό κράτος είχε βάση νομιμότητας μόνο στις περιοχές των οποίων οι κάτοικοι εξεγέρθηκαν.
  είτε στο Μωριά , από το μακεδονικό μόρε-θάλασσα και τα 10 χιλιάδες παραδοσιακά αλβανικά και μακεδονικά μικροτοπονύμια..
  είτε στην ρούμελη και αργότερα στην κρήτη…
  ουδεμία νομιμότητα είχε στις άλλες περιοχές των οποίων οι κάτοικοι ποτέ δεν εξεγέρθηκαν με αίτημα ένωσης με το ελληνικό κράτος..
  ιδιαίτερα στη Μακεδονία , η αντιοθωμανική εξέγερση των αυτόχθονων κατοίκων της, μακεδόνων και βλάχων , στις 2 αυγούστου του 1903 , καταπνίγηκε στο αίμα από τους οθωμανούς σε συνεργασία με τους ληστοσυμμορίτες απεσταλμένους του ελληνομακεδονικού κομιματάτου των αθηνών, όπως ο παύλος μελάς..
  τον οποίο παύλο μελά τελικά σκότωσε μάλλον ο συνεργάτης του ελληνόφρων μακεδόνας φλωρινιώτης λάκης πύρζας , διότι ο κατακτητής αξιωματικός διέταζε την δολοφονία των μονόγλωσσων μακεδόνων στρατιωτών του, επειδή μιλούσαν μεταξύ τους στη μητρική μακεδονική γλώσσα τους…!!!
  φυσικά το εργο του μελά συνέχισε ο “ηρωϊκός” ελληνικός τακτικός στρατός το 1912 , ο οποίος πυρπόλησε δεκάδες αμιγώς μακεδονικά χωριά στη περιοχή του κούκους/κιλκίς…
  δολοφονώντας χιλιάδες αοπλες γυναίκες και παιδιά μακεδόνες…
  ετσι έγινε η κατακτητική προσάρτηση το νότιο 51% της μακεδονίας , δίχως οποιοδήποτε αίτημα ένωσης ακόμα και από τους τότε ελληνόφωνους της κοζάνης και της χαλκιδικής…
  το ευάρεστο έργο του ελληνικού στρατού συνεχίσθηκε με την εισβολή στη σμύρνη λίγα χρόνια αργότερα και τον σφαγιασμό των άμαχων γυναικών μουσουλμάνων , με τις ρώγες των οποίων περηφανεύονταν ότι έκαναν κομπολόγια…!!!
  η διαχρονική φυσική και πολιτιστική γενοκτονία των μακεδόνων από το ελληνικό κράτος με τη συνοδευόμενη μαζική βίαιη εθνοκάθαρση αποτελούν ενα από τα βασικά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράττει δυστυχώς ατιμώρητα το ελληνικό κράτος..
  το οποίο χωρίς να του το ζητήσει κανείς βαπτίζει λαούς κατα το δοκούν, μη αναγνωρίζοντας το πολύ ισχυρότερο από το ελληνικό, αυτοπροσδιοριστικό τους μακεδονικό δικαίωμα..
  κρίνοντας εξ ‘ ιδίων τα αλλότρια : γκρεκοί, ρωμιοί, ελληνες, βορειοελλαδίτες , ελληνες=μακεδόνες …
  φυσικά αυτά τα τεράστια εγκλήματα τα κρύβει, όταν ξεδιάντροπα αρνείται στη χάγη τα βίντεο που δείχνουν το καραμανλή μόλις το 2008 να υπερηφανεύεται για το ΟΧΙ στο βουκουρέστι, αμέσως μετά τη σύνοδο αλλά και τον επίσημο εκπρόσωπο του ΝΑΤΟ , αμέσως μετά να ομιλεί περί μη εισόδου της μακεδονίας λόγω μονομερούς ένστασης της ελλάδος, σε αντίθεση με την είσοδο της αλβανίας και κροατίας…
  το πατριδοκαπηλικό ελλαδεμπορικό ΨΕΜΜΑ αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο του ελληνικού εθνικισμού , ο οποίος οδήγησε νομοτεειακά σε χρεωκοπία τη πατρίδα μας..

 10. κουίζ: σε ποιό νησί η ευρώπη θα εγκαταστήσει τους ανθέλληνες γενίτσαρους έλληνες εθνικιστές , με αποδεδειγμένα μη ελληνική καταγωγή..???
  αφού προηγούμενα σταματήσει να τους χρηματαδοτεί..

 11. Αρβανίτικο Κεφάλι
  31 Μαρτίου 2011 - 07:51

  Μας έκανες τη χάρη να παραδεχθείς πως υπήρχαν ελληνόφωνοι σε Χαλκιδική και Κοζάνη – αυτοί σε Γρεβενά, Καστοριά, Ρουμλούκι, Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Δράμα και Καβάλα προφανώς στο πηγάδι κατούρησαν. Η μισή έκταση από το 51% που τσαμπουνάς δεν είχε σλαβόφωνα χωριά και η ΕΜΕΟ δεν είχε πέραση εκεί ιδίως μόλις τους πήραν είδηση για τους δεσμούς τους με τους Βούλγαρους, το 1821 είχαν επαναστατήσει ελληνόφωνοι και σλαβόφωνοι σε Χαλκιδική, Ρουμλούκι-Νάουσσα και Σέρρες, και αργότερα και άλλες ανεπιτυχείς εξεγέρσεις ακολούθησαν αλλά εσύ αγρόν ηγόραζες. Ο Κασομούλης από το Πισοδέρι προφανώς ήταν Αρειανός.

 12. Βασιλική Μετατρούλου
  31 Μαρτίου 2011 - 11:16

  Πάντως, αγαπητό Αρβανίτικο Κεφάλι, μπορεί να έχουμε διαφορετική προσέγγιση σε ορισμένα θέματα, αλλά είναι απόλαυση να σε έχει κανείς συνομιλητή. Εχω μάθει ένα σωρό πράγματα από σένα.

 13. Κλέων Νεμέας
  31 Μαρτίου 2011 - 11:32

  Συμφωνώ με τη Βασιλική, και επαυξάνω. Το τραγούδι “Grci Katili” πράγματι είναι πολύ ωραίο. Για τι μιλάει, όμως;;; (Αυτό το “Grci” στον τίτλο με προδιαθέτει για κάτι άβολο).

 14. Βασιλική Μετατρούλου
  31 Μαρτίου 2011 - 23:51

  Από σχόλιο στο ιστολόγιο του Ροΐδη Χρήστος Γιανναράς: (ερασιτέχνης) Συνταγματολόγος

 15. Καστοριανός
  11 Απριλίου 2011 - 18:08

  Μισίρκωφ, γράφεις ασυναρτησίες. Στην επανάσταση του Ίλιντεν δεν επαναστάτησαν Βλάχοι. Απλά οι κομιτατζήδες κατέλαβαν τις 3 βλάχικες κωμοπόλεις (Κρούσεβο, Νυμφαίο και Κλεισούρα) για να ενοχοποιήσουν τους βλάχους σε πιθανά αντίποινα.
  ” …Στις 10 το βράδυ οι Βούλγαροι μπήκαν στην Κλεισούρα και από την επομένη μέρα άρχισαν να φορολογούν βαριά τους Έλληνες εμπόρους και το ταμείο των ελληνικών σχολείων. Ως ορμητήριο είχαν το γειτονικό βουνό Σιουμπρέτσι, όπου τοποθέτησαν και τα πολεμοφόδιά τους. Η βουλγαρική κατοχή στην Κλεισούρα, όπως αφηγούνται ντόπιοι κάτοικοί της, κράτησε 22 μέρες. Καθημερινά κατέβαιναν στην κωμόπολη 50—30 Βούλγαροι αντάρτες, οι οποίοι προμηθεύονταν τρόφιμα και διέδιδαν στους Έλληνες κατοίκους ότι η Βουλγαρία είχε κηρύξει τον πόλεμο κατά της Τουρκίας, ότι η Ρωσία είχε στείλει εθελοντές (160.000), ότι είχε κινητοποιηθεί ο ελληνικός στρατός και είχε καταλάβει την Καστοριά. Η κατάσταση αυτή διάρκεσε ως τις 14 Αυγούστου οπότε μεγάλο τμήμα τουρκικού στρατού με επικεφαλής τον συνταγματάρχη Εδέμ μπέη κινήθηκε, για να καταδιώξει τα βουλγαρικά σώματα”

  “…Ένα από τα αιματηρότερα σκηνικά της εξέγερσης ξετυλίχτηκε στο Κρούσοβο. Το Κρούσοβο, όπου κατοικούσαν 11.000 κάτοικοι, από τους οποίους τα 2/3 ήταν Έλληνες, καταλήφθηκε τη νύχτα της 1 προς 2 Αυγούστου του 1903 από βουλγαρικά σώματα. Η κατάληψή του και ο σχηματισμός της προσωρινής επαναστατικής κυβέρνησης, όπως συνέβηκε αργότερα στη Νέβεσκα και την Κλεισούρα, πλημμύρισε τον ελληνισμό της ακριτικής αυτής περιοχής της Μακεδονίας από τρόμο και πανικό. Οι 250—300 περίπου επαναστάτες υπέβαλαν τους Έλληνες κατοίκους σε βαριές υλικές εισφορές.”

  Για την Κλεισούρα τουλάχιστον έχω ακούσει απο ντόπιους γέρους να μου διηγούνται για τα δεινά που πέρασαν οι γονείς τους κατά την κατοχή απο τους κομιτατζήδες το 1903.

  Μισίρκωφ, ή είσαι φαντασιόπληκτος ή ένας άθλιος και ελεεινός παραχαράκτης της ιστορίας….

 16. —————————————————
  Περί του κειμένου του Κωστόπουλου.
  —————————————————

  Ως γνωστόν, όπως αποφαίνεται και η ιστορική επιστήμη και ειδικότερα η σχολή των ανάλς:

  “Aν η γιαγιά μου είχε δύο ρόδες θα ήταν ποδήλατο ή μηχανάκι”,

  εάν δε είχε τέσσερις, πολύ πιθανόν να ήταν τρακτέρ ή κούρσα.

 17. Γιώργος Τσιρίδης
  27 Απριλίου 2011 - 11:57

  Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτησή σας.
  Έλληνες και Αλβανοί αλλά και Μακεδόνες προφανώς αποτελούν στην αρχαιότητα ΕΝΑΝ λαό ο οποίος έχει τις ρίζες του στην Βόρεια Πίνδο και κυρίωως στην Αλβανία, έχει την πολιτισμική του κορύφωση πιο νότια, στην σημερινή νότια Ελλάδα κι έχει δυνάμεις ανανέωσης στη Μακεδονία. Πελασγοί, Κρήτες και Αχαιοί, Δωριείς, Αιολείς δημιούργησαν ένα πολιτισμό μοναδικό που δεν ήταν περιχαρακωμένος σε συγκεκριμένες περιοχές του νότου αλλά εκτεινόταν σε Ιλλυρία και Μακεδονία, ακόμα και Θράκη, σε ομοαίματους λαούς με άλλα ονόματα και διαλέκτους αλλά κοινή παράδοση, καταγωγή, έθιμα, οργάνωση κλπ. Όλοι οι θεσμοί που καλλιεργήθηκαν από τους αρχαίου Έλληνες και οι οποίοι φαίνονται στα έπη, την τραγωδία, την φιλοσοφία κλπ. είναι προεκτάσεις της ΚΟΙΝΗΣ βαλκανικής (κοικογενειακής και ενδοφυλετικής) παράδοσης και του κοινού λαϊκού πολιτισμού.
  Στην περιοχή ήρθαν και άλλοι λαοί με καθόδους γνωστές ή άγνωστες, σλάβοι, γότθοι, τούρκοι (άβαροι, πετσενέγκοι) κλπ. αλλά ο βασικός ομοαίματος λαός που κυριάρχησε και εξακολουθεί να κυριαρχεί ήταν αυτός ο νότιος βαλκανικός λαός που κατοικούε και ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΑΚΟΜΑ στην σημερινή Ελλάδα, την Αλβανία, τη Μακεδονία-ΦΥΡΟΜ, τη νότια Βουλγαρία και τη Μικρασία, ειδικά τα ανατολικά παράλια. Ο αρχαίος αυτός λαός που είχε την πιο εκλεπτυσμένη του έκφραση στην Αρχαία Ελλάδα, φυσικά δεν έχει εκλείψει αφού δεν θα μπορούσε ούτε καν να μετακινηθεί καθώς στο νότο υπάρχει η θάλασσα. Σήμερα έχει διάφορα ονόματα όπως: “Έλληνες”, “Αλβανοί ή Σκιπετάριοι”, “Μακεδόνες”, “Τούρκοι” (οι δυτικότροποι φιλοευρωπαίοι, εκσυγχρονιστές των παραλίων του Αιγαίου), “Βούλγαροι” κλπ. Οι Βλάχοι και οι Αρβανίτες έχουν ενσωματωθεί στους παραπάνω “εθνικούς” σχηματισμούς. Στην ουσία ΕΦΕΥΡΕΘΗΚΑΝ νέοι εθνικοί διαχωρισμοί που σκέπασαν τις παλιές ιδιαιτερότητες των φυλών και των διαλέκτων που με την ανοιμοιομορφία τους συνιστούσαν όλες μαζί το πολύτιμο ψηφιδωτό που πάνω του κεντήθηκε κάποτε το αρχαιοελληνικό ιδεώδες και στο μέλλον θα μπορούσε να στηριχτεί μια νέα ενότητα, σαν κι αυτή που είχε ονειρευτεί ο Ρήγας.
  Για να γίνει βέβαια αυτό το ανακάτεμα και η νέα κατασκευή από τα παλιά υλικά που έβρασαν όλα μαζί σε ένα καζάνι, χρειάστηκαν δυο ΙΣΟΠΕΔΩΣΕΙΣ.
  Πρώτη χρονικά Η ΡΩΜΑΪΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ισοπέδωση, ο μεσαίωνας που επί χίλια χρόνια προσπάθησε να ξεριζώσει (και δυστυχώς τα κατάφερε) κάθε τι το ΕΛΛΗΝΙΚΟ από την περιοχή αυτή (πλην της γλώσσας σε ορισμένους θύλακες)
  Δεύτερη χρονικά η ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΙΣΛΑΜΙΚΗ ισοπέδωση, ο δεύτερος μεσαίωνας των Βαλκανίων όταν οι άλλοι λαοί ζούσαν στον πυρετό της Μεταρρύθμισης και της Αναγάννησης. Τότε που εκεί φτιάχτηκαν φυσιολογικά οι νέοι εθνικισμοί κι εδώ το Πατριαρχείο και ο Σουλτάνος έφτιαχναν ραγιάδες μαζικά, σε νοοτροπία και αυτοσυνείδηση.
  Μέτά από αυτές τις ισοπεδώσεις, ο λαός των αιγαιατών νοτιοβαλκάνιοων, πρώην πελασγών, πρώην ελλήνων, πρώην πρώην, πρώην…. ξεχωρίστηκε μηχανικά και με ξένες επεμβάσεις στις νέες του εθνικές ταυτότητες, με κριτήρια αλλού την γλώσσα, αλλού τη θρησκεία, αλλού την ιστορία, αλλού τους μύθους και αλλού την οικονομία, και ΚΥΡΙΩΣ με βάση τη γεωγραφία και τα συμφέροντα των εκάστοτε μεγάλων δυνάμεων. Και τώρα μαλώνουμε οι Έλληνες με τους Αλβανούς και οι Αρβανίτες με τους Βλάχους και οι Μακεδόνες με τους Έλληνες και ούτω καθ’ εξής. Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια όσο κι αν δύσκολα θα την καταπιούν κάποιοι που έχουν μάθει να παίρνουν αξία από την αντιπαράθεσή τους με τον άλλον.

 18. Γιώργος Τσιρίδης
  27 Απριλίου 2011 - 12:49

  Προς Μισίρκωφ
  Μπορεί να έχεις δίκιο σε όλα όσα γράφεις για τους Έλληνες. Ξέρεις τι ιστορίες διηγούνται οι Έλληνες για τους Τούρκους, τους Βούλγαρους, ή τους Σλαβομακεδόνες; Τι διηγούνται οι Σέρβοι για τους Τούρκους και τους Βούλγαρους, οι Βούλγαροι για τους Σέρβους, τους Έλληνες κλπ. και γενικά τι ιστορίες λένε οι μεν για τους δε; Κατά πάσα πιθανότητα μάλιστα όλα αυτά είναι 90-95% αλήθειες! Γιατί γίνανε γενοκτονίες, εθνοκαθάρσεις, εγκλήματα, βλακείες, όλες στο όνομα των θρησκειών και των εθνοτήτων!! Αλληλοσφάζονται τα Βαλκάνια για πολλά χρόνια τώρα, από το τέλος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και μετά. Οι Οθωμανοί δυνάστες είχαν επιβάλει μια δική τους PAX OTTOMANA βασισμένοι στον φυλετικό και θρησκευτικό διαχωρισμό όπου όλοι εμείς ήμασταν ΡΑΓΙΑΔΕΣ. Το κακό είναι ότι και όταν ελευθερωθήκαμε ραγιάδες μείναμε!
  Εσύ τώρα φίλε Μισίρκωφ μπορεί και να φαντασιώνεσαι ότι είσαι απόγονος του Αντίγονου και του Περσέα. ΕΙΣΑΙ, όσο ακριβώς ΕΙΜΑΙ κι εγώ που κατάγομαι από τον Πόντο. Στη Σμύρνη οι Τούρκοι φαντασιώνονται ότι είναι απόγονοι του ΟΜΕΡ (Ομήρου) που τον διεκδικούμε και εμείς, οι … έλληνες!
  Άκου φίλε μου, κατά τη γνώμη μου δεν έχει σημασία πως λεγόμαστε αλλά τι είμαστε. Αν εμείς οι έλληνες μοιάζαμε έστω και σε μια τρίχα στους αρχαίους έλληνες, θα θέλατε όλοι σας να λέγεστε ΕΛΛΗΝΕΣ. Κι αν εσείς είχατε μια τρίχα ομοιότητα με τον Μέγα Αλέξανδρο ή τον Αριστοτέλη όλοι Μακεδόνες θα θέλαμε να λεγόμαστε. Όμως κι εσύ κι εγώ κι εσείς κι εμείς και όλοι αυτοί οι δυστυχείς ραγιάδες έχουμε για αγίους μας τον Γαβριήλ και τον Αβραάμ και προϊστορία μας την ΕΞΟΔΟ και το ΠΑΣΧΑ. Είμαστε ισοπεδωμένοι από την εβραίικη παραϊστορία, τον χριστιανισμό και τον μωαμεθανισμό, που αντί για τα ΙΔΕΩΔΗ της ελευθερίας, της λογικής και της συμφιλίωσης με τον θάνατο, έχουμε βάλει τις ΕΝΤΟΛΕΣ της δουλικότητας, του υπερφυσικού και ανορθολογικού συλλογισμού και της αθανασίας της ψυχής στον παράδεισο! Αντί για τη Φύση λατρεύουμε το ΥΠΕΡΦΥΣΙΚΟ, δηλαδή την κοροϊδία. Και γινόμαστε οπαδοί ενός έθνους, μιας θρησκείας, ενός ιδεολογήματος ξεχνώντας την ανθρώπινη διάσταση και λογική μας.
  Ίσως κάποια στιγμή στο (μακρινό) μέλλον να ζήσουν σε αυτή τη χώρα μας, την νότια βαλκανική χερσόνησο, την ιδανική Ελλάδα, τη δική μας αναγέννηση, την αναγέννηση της τέχνης, των επιστημών, της φιλοσοφίας κλπ. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνουμε ξανά αυτό που ήμασταν κάποτε αν δεν έχουμε τον δικό μας Φρόϋντ, τον Μάρξ, τον Αϊνστάϊν, τον Κέστλερ και όλους εκείνους τους σπουδαίους ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ οι εβραίοι σήμερα και γι αυτό κυριαρχούν στον κόσμο.
  Πολιτική και πολιτιστική κυριαρχία συμβαδίζουν. Τα άλλα είναι άρες μάρες κουκουνάρες!

 19. This site is dedicated to Albanians in Greece, described as Albanians, unanimously in the 19th century by all scholars, foreign and Greek, while in the 20th century as Arvanites, from the official Greece. Treatment as immigrants, aims denial, of all the brutal violations of human rights education in their native language and ethnicity …. In a nutshell, Greece denies to others,what imposes on its 250-year-old minority in Albania
  Pa asnje diskutim Arvanitet ,akoma dhe sot perbejne shumicen ne Greqi
  Χωρις συζητηση οι Αρβανιτες αποτελουν την πλειοψηφία ακομα και σημερα στην Ελλαδα
  http://adriano-xhafaj.blogspot.com/2014/07/blog-post.html

 20. Αρβανίτικο Κεφάλι,

  η οικογένεια Δραγούμε καταγόταν από τη βόρεια Αλβανία, όχι από τη νότια.

 21. Δυστυχώς οι σημερινοί ελεεινοί ελλλεινοφασίστες δεν γνωρίζουν από Καθαρεύουσα (με την εξαίρεση ούτων τοιούτων πονηρών πλανευτών όπως ο Μπομπούκος), για να καταλάβουν τι εννοεί εδώ ο Γιάννης/Ίων Δραγούμης: “Καλή τύχη, η μέθοδος των προπαγανδών δεν είχεν εισέτι ανακαλυφθή, η δε Τουρκία ήτο, τω καιρώ εκείνω, ικανώς επίφοβος και εις αυτή την Αυστρίαν”

  Εννοεί ότι η Τουρκία των Οθωμανών δεν επέτρεψε στην Αυστρία των Αψβούργων ( https://sites.google.com/site/romeandromania/habsburg ) ν’ανασκαλέψει/εμφυσήσει εθνικισμό στους Αρβανίτες της Αττικοβοιωτίας, όπως έπραξε βορειότερα στην μεθόριον της Πίνδου.

  https://sites.google.com/site/romeandromania/albanoi

  Απόπειρα δολοφονίας εναντίον του πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου, ενώ βρίσκεται διαπραγματευόμενος στην Γαλλία το 1920, δίνει αφορμή για νέα έξαρση βίας στην Ελλάδα, με συμβολικό αποκορύφωμα, την παράδοξη δολοφονία του πιο οικουμενιστή -αν και αντισημίτη!- από τους υπερπατριώτες, του διακεκριμένου διανοούμενου Ίωνα Δραγούμη στην Αθήνα, λίγες ημέρες αργότερα. Ο Ίων Δραγούμης αντιπαθούσε το Βενιζέλο και τους άξεστους οπαδούς του, επειδή δεν μπορούσαν να διανοηθούν ένα πολυεθνικό ελληνικό κράτος ως διάδοχο σχήμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αν και, σύμφωνα με τον Δ. Τζιόβα , ο Δραγούμης δεν ήταν ξεκάθαρος στις απόψεις του αφού π.χ «συνέχεε τον εθνικισμό με τον σοσιαλισμό, τον ατομικισμό και τον θετικισμό, ταλαντεύονταν ανάμεσα σε προφανώς διαφορετικές θεωρήσεις», ναι μεν επιζητώντας κάτι σαν την Μεγάλη Ιδέα, αλλά ποθώντας την περισσότερο πνευματική, εννοώντας ότι το Ελληνικόν Έθνος, οφείλει να υπερβεί την κοινή Ανθρωπότητα, ωριμάζοντας, κατά την νιτσεανή άποψη, « μεταφυσικά» . Μπορεί να ειπωθεί ότι ούτε ο ίδιος δεν ήξερε τι του φταίει! Με δική του διατύπωση: « Κοντεύω να γίνω “μικρός”. Μικραίνει κανείς όταν ατέλειωτα βιάζει τον εαυτό του να είναι χωμένος σ’ ένα μηχανισμό στενό και ανόητο. »

 22. Πολύ ωραίο σχόλιο!
  Χίλια ευχαριστώ (και για τα λινκ)!

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published / Required fields are marked *